Mål: M 11075-12

Avgörande

Fråga om avtal ingångna innan ikraftträdandet av lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska tolkas på så sätt att de hindrar en part från att ta ut avgift, utöver det som regleras i avtalen, för tjänsten bortledande av dagvatten från de områden som omfattas av avtalen.