Mål: M 3634-13

MÖD 2013:30

Vägledande avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att de av länsstyrelsen förelagda begränsningarna och försiktighetsmåtten beträffande vedeldning var utformade som generella föreskrifter och att länsstyrelsen inte haft behörighet att meddela sådana föreksrifter. Vidare har inte någon individuell bedöming av eventuella bidrag till påtalade olägenheter från respektive fastighet skett och inte heller fanns någon tydlig adressat i föreläggandet. Föreläggandet har undanröjts och målet återförvisats till nämnden för vidare utredning