Mål: M 8000-12

Avgörande

Mark- och miljödomstolen har inte godkänt miljökonsekvensbeskrivningen och avslagit en ansökan om bergtäkt. Fråga om tillstånd till bergtäkt kunde meddelas i Mark- och miljööverdomstolen efter gjorda kompletteringar.