Mål: P 10776-12

Avgörande

Fråga, vid mark- och bygglovsprövning, om det finns skäl att medge undantag från kravet i stadsplanen om att det ska anordnas en garageplats för varje i byggnad på tomten inrymd bostadslägenhet. Även fråga om betydande olägenhet enligt 3 kap. 2 § ÄPBL för grannar.