Mål: P 10174-12

Avgörande

Byggnadsavgift enligt ÄPBL har, som konstaterats i tidigare domar, inte kunnat tas ut när bygglov sökts innan byggnation påbörjats. På grund av den ändring i PBF som trädde i kraft den 1 juli 2013 träffas inte heller längre förfarandet att bygga utan att ha sökt lov av någon avgiftsbestämmelse (förordning (2013:308) om ändring i PBF).
Även fråga om ägare borde ha lämnats tillfälle att söka bygglov innan kommunen meddelade rivningsföreläggande (10 kap. 19 § ÄPBL).