Mål: P 9683-12

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att kommunen vid utformningen av detaljplanen inte tagit skälig hänsyn till befintliga bebyggelseförhållanden. Efter medgivande av kommunen har Mark- och miljööverdomstolen upphävt en del av planen och fastställt planen i övrigt.