Mål: M 10072-12

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har, med ändring av underinstansernas avgöranden, avslagit en ansökan om tillstånd till vindkraftverk med motiveringen att lokaliseringen inte är lämplig med hänsyn till förekomsten av rödlistade och sällsynta fåglar.