Mål: M 10715-12

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med mark- och miljödomstolen funnit att tillstånd enligt 9 och 11 kap. miljöbalken kan lämnas för sanering av förorenade massor i Oskarshamns hamn samt för nyttiggörande av förorenade muddermassor. Vissa villkor avseende grumlande arbeten och utsläpp av returvatten har ändrats.