Mål: P 1480-13

Avgörande

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. Bygglovet har upphävts eftersom såväl ansökt åtgärd som den byggnad på vilken åtgärden ska utföras strider mot detaljplanen, i fråga om antal våningar. Avvikelsen har inte bedömts som mindre.