Mål: P 3495-13

Avgörande

Fråga om en antagen detaljplan medför en sådan betydande miljöpåverkan att en MKB krävs. Bedömningen utgår från den markanvändning som en gällande detaljplan medger.