Mål: M 9673-11

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har avslagit LKAB:s överklagande av ett slutligt villkor för utsläpp av kväve från klarningsmagasinet för Kiirunavaara gruvindustriområde till recipienten. I domen har tillagts att villkoret börjar gälla 18 månader efter det att domen vunnit laga kraft