Mål: M 9195-12

MÖD 2013:25

Vägledande avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att bedömningen av om buller från stillastående tåg på tomgång är en olägenhet för människors hälsa, ska ske med utgångspunkt i Socialstyrelsens riktvärden avseende lågfrekvent buller.