Mål: M 5933-12

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har avslagit Länsstyrelsens i Uppsala län överklagande av mark- och miljödomstolens dom, som innebar att länsstyrelsens föreläggande om förbud mot vattenavledning genom ett aggregat (G5) i Untra kraftverk upphävdes