Mål: P 8920-12

MÖD 2013:24

Vägledande avgörande

Åtgärder som har utförts med stöd av ett gällande bygglov ska inte prövas igen i ett nytt bygglov. I målet saknas utredning om vilka åtgärder som utförts efter att bygglovet upphört att gälla. Mark- och miljööverdomstolen undanröjer därför nämndens beslut att avslå bygglov och återförvisar ärendet till nämnden för fortsatt utredning samt upphäver nämndens beslut om byggnadsavgift.