Mål: M 6391-12

Avgörande

Fråga om strandskyddsdispens kan beviljas för ett redan uppfört fritidshus. Avgörande för bedömningen har varit om området redan kan anses ha tagits i anspråk på ett sätt som gör att åtgärden saknar betydelse för strandskyddets syften.