Mål: P 3538-13

Avgörande

De nationella riktlinjerna för tillåtna bullernivåer har getts företräde framför riktlinjerna i den kommunala översiktsplanen vid beslut om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.