Mål: P 432-13

Avgörande

Förhandsbesked för uppförande av bostadshus som enligt ansökan placeras i i öppet landskap som enligt översiktsplan och länsstyrelsens beslut ska skyddas mot nyetablering utanför traditionella gårds- och bybildningar som kan skada den värdefulla kulturmiljön.