Mål: P 10666-12

Avgörande

Fråga om bygglov för komplementbyggnad m.m. Bygg, miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut har ansetts som så oklart att det inte framgår vad nämnden prövat och fattat beslut om. Mark- och miljödomstolens dom har undanröjts och ärendet har återförvisats till nämnden för fortsatt handläggning.