Mål: P 11217-12

Avgörande

Tillräckliga skäl för att inte meddela positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus har inte framkommit i målet. Mark- och miljödomstolens dom undanröjs därför och målet återförvisas till byggnadsnämnden.