Mål: P 6174-12

Avgörande

Nekat bygglov för nybyggnad av fritidshus då fastigheten är belägen inom ett område som av Trafikverket utpekats som riksintresse för kommunikation (3 kap. 8 § miljöbalken) och som utsätts för bullernivåer som överstiger de riktvärden som anges i infrastrukturpropositionen (prop. 1996/97:53)