Mål: M 8734-12

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen fann till skillnad från underinstanserna att buller från en återvinningstation skulle kunna vara en olägenhet för närboende. Utredningen i målet var dock osäker eftersom genomförd bullermätning utförts under vintern med snö och snövallar. Mark- och miljööverdomstolen fann därför att målet skulle återförvisas för fortsatt handläggning och bullermätning under barmarksförhållanden.