Mål: P 6594-12

Avgörande

Detaljplan med trafikled från Kvarnholmen till Värmdöleden (äldre plan- och bygglagen). Fråga dels om kommunen har förfarit felaktigt vid handläggningen av planärendet, dels om kommunen har gjort en korrekt avvägning mellan motstående intressen, dels om en miljökvalitetsnorm följs även om planen genomförs. MÖD fann att det inte fanns skäl upphäva planen.