Mål: M 8378-12

Avgörande

Mark- och miljödomstolen hade i en deldom rörande byggandet av den s.k. Citybanan i Stockholm fastställt villkor avseende bl.a. buller och vibrationer under byggskedet. Domstolen hade avslagit sakägarnas yrkande om ersättning för rättegångskostnader med motiveringen att målet inte rörde vattenverksamhet utan miljöfarig verksamhet. Efter att ett antal sakägare öveklagat domen fann Mark- och miljööverdomstolen att prövningen av vilka villkor som ska gälla för bl.a. buller har skett inom ramen för ansökan om tillstånd till vattenverksamhet och att klagandena därmed haft rätt till ersättning för rättegångskostnader enligt 25 kap. 2 § miljöbalken.