Mål: P 5128-12

MÖD 2013:14

Vägledande avgörande

Mark- och miljödomstolen hade upphävt en detaljplan som antagits av en kommun. Sedan kommunen överklagat domen har Mark- och miljööverdomstolen fastställt domslutet då kommunen inte säkerställt dagvattenhanteringen i den överklagade planen. Vad kommunen anfört i dagvattenfrågan såsom att man haft för avsikt reglera markens användning i ett markanvisningsavtal och om eventuelle framtida fastighetsbildningar och lantmäteriförrättningar förändrade enligt Mar- och miljööverdomstolens mening inte denna bedömning. Konsekvenserna av planens genomförande ska kunna förutses och måste enligt Mark- och miljööverdomstolen på ett tillfredsställande sätt lösa konflikterna mellan ny och äldre bebyggelse.