Mål: P 2699-12

MÖD 2013:20

Vägledande avgörande

Då en kommun inte klargjort i en detaljplan att det fanns förutsättningar att hantera dagvattnet och därmed säkerställa en godtagbar dagvattenhantering har Mark- och miljööverdomstolen upphävt planen.