Mål: P 11588-12

Avgörande

Bygglov för enbostadshus. Bygglov har upphävts eftersom åtgärden innebar att byggnaden avvek från detaljplanen i fråga om antal våningar. Avvikelsen har inte bedömts som mindre. Dessutom fråga om beräkningen av byggnadshöjden ska utgå från den allmänna platsen invid tomten eller om det finns särskilda skäl att utgå från markens medelnivå vid byggnaden.