Mål: M 6369-12

MÖD 2013:12

Vägledande avgörande

Fråga om tillstånd till befintligt avloppsreningsverk skulle tidbegränsas med hänsyn till verkets lokalisering i närhet av bebyggelse samt utsläpp till recipient med otillfredställande ekologisk status. Underinstanserna hade lämnat ett tidbegränsat tillstånd. Mark- och miljööverdomstolen fann att det med hänsyn både till utsläpp av näringsämnen och uppkomsten av luktolägenheter skulle vara positivt om avloppsvattnet omhändertogs på en annan plats. Vid en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljö¬balken fann dock domstolen att, med hänsyn till de skyddsåtgärder som bolaget åtagit sig, den varvarande risken för olägenheter inte kunde anses vara så betydande att den övervägde kostnaderna för att omhänderta avloppsvattnet på annan plats. Bolagets överklagande bifölls. I målet var också fråga om miljökonsekvensbeskrivningens kvalitet samt regeringens bemyndigande att överlåta till vattenmyndigheter att meddela föreskrifter om vissa miljökvalitetsnormer.