Mål: F 6642-12

Avgörande

I en klagan över domvilla har den klagande anfört att hon inte kallats till förrättning avseende inrättande av en gemensamhetsanläggning som omfattat hennes brygga. Mark- och miljööverdomstolen fann att förrättningsbeslutet endast omfattat föreningens bryggor samt att förrättningsbeslutet inte kan innebära någon förändring avseende äganderätten till bryggan i fråga. En eventuell tvist avseende äganderätten får enligt Mark- och miljööverdomstolen lösas i en talan vid allmän domstol. Mark- och miljööverdomstolen ansåg inte heller att klagande visat att det fanns en nyttjanderätt till att ha bryggan på platsen. Då det inte heller i övrigt framkommit något som utgjorde domvilla ansåg domstolen att ansökan skulle avslås.