Mål: M 10758-12

Avgörande

Mark- och miljödomstolens dom har upphävts såvitt gäller frågan om strandskyddsdispens för en flytbrygga och målet återförvisats dit på den grunden att ny bevisning åberopats.