Mål: F 8784-12

Avgörande

Klandertalan enligt samfällighetslagen (SFL). Vid omröstning på föreningsstämma har enligt 49 § SFL varje närvarande röstberättigad medlem en röst (huvudtalsmetoden). I fråga om ansvarsfrihet ska medlemmarnas röstetal däremot beräknas efter delägarfastigheternas andelstal (den modifierade andelstalsmetoden) om medlem begär det.I fråga om ansvarsfrihet har en medlem begärt omröstning enligt andelstalsmetoden medan stämman räknade rösterna enligt huvudsaksmetoden. Då det i målet inte gjorts gällande att det klandrade beslutet inte skulle ha biträtts av en enkel majoritet av de närvarande medlemmarna även vid användandet av andelstalsmetoden ansåg Mark- och miljööverdomstolen, i likhet med mark- och miljödomstolen, att styrelsen hade beviljats ansvarsfrihet även med en omröstning enligt den metoden.Mark- och miljödomstolens dom kunde därför fastställdes.