Mål: P 9683-12

Avgörande

Bestämmelsen i 13 kap. 8 § andra stycket ÄPBL om möjligheten att förordna om genomförande av del av detaljplan har inte ansetts tillämplig då kommun begär ett sådant förordnande efter att underinstansen upphävt detaljplanen i dess helhet.