Mål: P 4149-12

MÖD 2013:9

Vägledande avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt ett beslut att anta en detaljplan eftersom kraven i 6 kap. 12 § miljöbalken på redovisning av rimliga alternativ i en miljökonsekvensbeskrivning inte har ansetts uppfyllda.