Mål: P 6638-12

Avgörande

Mark- och miljödomstolen hade upphävt en detaljplan eftersom förutsättningarna att genomföra vissa åtgärder längs en tillfartsväg till planområdet var oklara. Konsekvenserna för omgivningen av genomförandet av detaljplanen ansågs inte färdigutredda. Mark- och miljööverdomstolen upphävde mark- och miljödomstolens dom och fastställde kommunens beslut att anta planen. Mark- och miljööverdomstolen konstaterade att det fanns förutsättningar att ordna tillfartsväg till planområdet, att konsekvenserna för omgivningen var tillräckligt utredda och att befintliga bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden hade beaktats i tillräcklig omfattning.