Mål: M 5142-12

Avgörande

Vid prövning enligt miljöbalken av en ansökan om tillstånd till produktion av träkol m. m. har mark- och miljödomstolen, med avslutande av prövotider knutna till vissa utredningsvillkor och upphävande av de provisoriska föreskrifterna, bestämt vissa ytterligare villkor för verksamheten. Länsstyrelsen har överklagat domen med yrkande om strängare regler i fråga om slutliga villkor för utsläpp till luft från kolningsprocessen och i andra hand yrkat att frågan om utsläpp till luften skjuts upp på nytt och att domtolen utser en eller flera sakkunniga att utreda frågan om vilka åtgärder som kan vidtas för att minska utsläppen. Mark- och miljööverdomstolen har, mot sökandens bestridande, bifallit länsstyrelsens i andra hand framställda yrkande och på nytt skjutit upp frågan om vilka villkor som ska gälla för tillståndet till bolagets verksamhet i fråga om utsläpp till luft från kolningsprocessen. Vidare har Mark- och miljööverdomstolen förordnat att den utredning som ska genomföras under prövotiden ska utföras av en eller flera sakkunniga och överlämnat åt mark- och miljödomstolen att enligt bestämmelserna i 22 kap. 12 § miljöbalken utse denna eller dessa.