Mål: F 4203-12

Avgörande

Fråga om ersättning vid fastighetsreglering. Vad klaganden anfört i fråga om jämförbara fastighetsförsäljningar har inte föranlett Mark- och miljööverdomstolen att göra någon annan bedömning än den mark- och miljödomstolen gjort. Överklagandet har därför avslagits.