Mål: F 5150-12

Avgörande

I ett mål om servitut har Mark- och miljööverdomstolen undanröjt Lantmäteriets beslut eftersom servitutet inte ansetts vara av väsentlig betydelse för den härskande fastigheten.