Mål: P 7982-12

Avgörande

Miljö- och byggnadsnämnden meddelade bygglov för tillbyggnad om 15 kvm av ett bostadshus och i samband med det rivningslov för en balkong. Aktuell detaljplan medgav tillbyggnad av huvudbyggnad om högst 15 kvm, räknat från planens fastställandedatum. Frågan i målet var om denna byggrätt redan hade utnyttjats dels av en påbyggnad ovanpå en befintlig souterrängvåning, dels av balkongen vilken var placerad över en altan. Enligt Mark- och miljööverdomstolen ska, om inget annat framgår av detaljplanen, den area som avses i planbestämmelser anses vara s.k. ”byggnadsarea” vilken definieras i Svensk Standard (SS 21054:2009). Den tidigare utförda påbyggnaden som gjordes ovanpå en befintlig souterrängvåning innebär att det i det sammanhanget inte tillkom någon byggnadsarea. Eftersom balkongen numera rivits konstaterade Mark- och miljööverdomstolen att det inte fanns någon mätvärd byggnadsdel som tillkommit efter att planen fastställdes. Överklagandet avslogs.