Mål: P 3775-12

MÖD 2013:3 II

Vägledande avgörande

Fråga om enskilt eller kommunalt huvudmannaskap vid antagande av detaljplan. Även fråga om inrättandet i detaljplanen av en gångväg över en enskilds fastighet kan genomföras utan att enskilda intressen åsidosätts på ett sätt som inte är godtagbart vid en avvägning enligt ÄPBL. Mark- och miljööverdomstolen fann, i denna del, att planen kan genomföras på sätt kommunen bestämt. Domstolen konstaterar därefter att huvudregeln är att kommunen ska vara huvudman för allmänna platser om det inte finns särskilda skäl till annat. Planområdet är ett tidigare fritidshusområde som fått ett alltmer ökande inslag av permanentboende beläget ca en mil från kommunens tätort. För närvarande är 77 fastigheter bebyggda och den överklagade detaljplanen medger en förtätning med ca 50 fastigheter. I området finns en tomtägarförening som inte motsatt sig huvudmannaskapet. Enligt domstolens mening är det fråga om en relativt begränsad utbyggnad och området kommer alltjämt att ha karaktären av en blandad permanent och fritidshusbebyggelse. Sammantaget fann Mark- och miljööverdomstolen att kommunen förmått visa särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap. Mark- och miljööverdomstolen fastställde därför kommunens beslut om antagande av detaljplan.