Mål: P 7100-12

MÖD 2013:3 I

Vägledande avgörande

Fråga om kommunalt eller enskilt huvudmannaskap vid antagande av en detaljplan för ett tidigare fritidshusområde där det numera även permanentboende bor. Området är beläget ca sex kilometer från kommunens stadskärna. Planen innehåller ett tillskott på ungefär 350 småhus/tomter, utökade byggrätter för ungfär 120 befintliga fastigheter samt delning av stora tomter. I detaljplanen bestämdes att kommunen inte skulle vara huvudman för allmän platsmark utan att en eller flera samfällighetsföreningar ska bildas för skötsel och underhåll av dessa ytor. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att utgångspunkten är att det är kommunen som har ansvaret för allmän platsmark men att det finns utrymme för att frångå huvuregeln om det finns särskilda skäl. I detta fall är dock planens syfte att utvidga området till mer än tre gånger dess ursprungliga storlek och skapa en helt ny stadsdel med såväl bostäder och kommersiell service och det som tidigare var ett fritidshusområde är endast en liten del av det tilltänkta nya området. Sammantaget fann domstolen att kommunen inte visat att att det föreligger sådana särskilda skäl som motiverar att man frångår huvudregeln om om kommunalt huvudmannaskap.