Mål: M 3044-12

Avgörande

Tillsynsärende rörande klagomål på kalla golv. Resultatet av de temperaturmätningar som hade utförts visade att Socialstyrelsens riktlinjer uppfylldes inom vistelsezonen, dvs. områden i en bostad där det bedömts att den boende till största delen vistas och där påverkan från kalla golv kan komma att påverka hälsan på ett negativt sätt. En upplevd störning utanför vistelsezonen får, enligt Mark- och miljööverdomstolen, normalt anses som en ringa eller helt tillfällig störning varför en olägenhet i miljöbalkens mening inte kunde anses föreligga. Tillsynsmyndigheten ansågs i tillräcklig utsträckning ha utrett frågan om eventuella olägenheter och därmed haft fog för sitt beslut att avsluta ärendet.