Mål: M 4697-12

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har inte ansett att det finns skäl att vid en miljöfarlig verksamhet förbjuda arbeten som medför utsläpp av styren och andra flyktiga organiska föreningar. Målet återförvisas till miljö- och byggnadsnämnden som har att överväga vilka försiktighetsmått som bör föreskrivas.