Mål: P 7817-12

Avgörande

I ett mål om detaljplan har Mark- och miljööverdomstolen fastställt kommunens beslut eftersom planen bedömts uppfylla kraven på skäligt hänsynstagande till befintliga förhållanden och då den intresseavvägning som gjorts ansetts vara förenlig med plan- och bygglagen.