Mål: M 4980-12

Avgörande

Länsstyrelsen har vid anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken delvis förbjudit en granfröplantering med motiveringen att verksamheten skulle skada häckningsområden för kornknarr. Mark- och miljödomstolen ansåg inte att det allmänna intresset av att skydda kornknarr vägde tyngre än verksamhetsutövarens enskilda intresse. Mark- och miljööverdomstolen fann att bevarandestatusen för kornknarren motiverade skyddsåtgärder och att det allmänna intresset av att skydda lämpliga miljöer för kornknarr tyngre än det enskilda intresset av att bedriva granfröplantage. Länsstyrelsens överklagande bifölls.