Mål: P 2696-12

MÖD 2013:4

Vägledande avgörande

Tilläggsavgift för olovligt byggande enligt ÄPBL har inte kunnat tas ut för överträdelse p.g.a. 3 § i övergångsbestämmelserna till plan- och bygglagen (2010:900) som stadgar att den nya lagen ska tillämpas även för överträdelser som skett före lagens införande om det leder till lindrigare påföljd än om äldre plan- och bygglagen tillämpas. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att ingen bestämmelse i den nya regleringen träffar aktuell överträdelse.