Mål: P 4868-12

Avgörande

Byggnadsnämnden har i ett bygglovsärende fått information att en sakägare inte nåtts av underrättelse enligt 8 kap. 22 § ÄPBL. Mark-och miljööverdomstolen, som bedömde att nämnden inte uppfyllt kraven att bereda sakägaren tillfälle att yttra sig, upphävde nämndens beslut att bevilja bygglov och återförvisade målet till nämnden för fortsatt handläggning.