Mål: M 8161-12

Avgörande

Fråga om ändring av en ekonomibyggnad kräver strandskyddsdispens. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att även om installation av tvätt/handdusch, dusch och WC i en ekonomibyggnad är att anse som en ändring av byggnaden saknas det anledning att tro att byggnaden genom ändringen skulle komma att användas för annat ändamål. Den den eventuellt avhållande effekt som ändringen medför har vidare ansetts försumbar i förhållande till vad den befintliga byggnaden och verksamheten redan innebar. Någon krav på dispens ansågs därmed inte finnas.