Mål: M 4798-12

Avgörande

Miljönämnden i Hässleholms kommun utfärdade vissa försiktighetsmått 2011 inför en årligen återkommande stadsfestival. En stadsbo överklagade beslutet då han fått kännedom om att ett musiktält skulle placeras två meter från hans fönster men länsstyrelsen avslog överklagandet enär man ansåg att miljönämndens försiktighetsmått var i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer om höga ljudnivåer. Stadsbon överklagade beslutet till mark- och miljödomstolen som upphävde de överklagade besluten. Efter överklagande av nämnden undanröjde Mark- och miljööverdomstolen mark-och miljödomstolens dom och faställde länsstyrelsens och nämndens föreläggande. Som skäl härför fann Mark- och miljööverdomstolen att det i och för sig inte i efterhand, sedan festivalen ägt rum, i detalj gick att bedöma graden av de försiktighetsmått som kan ha behövts men att det ändock stod klart att nämndens föreläggande om försiktighetsmått fyllde ett syfte.