Mål: P 1241-12

Avgörande

Kommunen hade antagit en detaljplan för bostäder i ett bullerutsatt område beläget mellan en väg och en järnväg. Av planbestämmelserna framgick att det skulle finnas en skalfasad på en sida av bostadshuset. Någon närmare reglering eller beskrivning av skalfasaden fanns inte. Inte heller fanns någon bedömning av vilka konsekvenser för boendemiljön som skalfasaden kunde medföra. De var därför, enligt Mark- och miljööverdomstolen, inte möjligt att bedöma om en skalfasad skulle medföra en acceptabel boendemiljö. Underlaget för kommunfullmäktiges ställningstagande var i detta avseende bristfälligt och det var inte utrett i målet om detaljplanen såsom den utformats med skalfasad mot en sida skulle medföra en acceptabel boendemiljö. Mark- och miljööverdomstolen upphävde därför detaljplanen.