Mål: M 11662-14

Avgörande

Kommunal nämnd har i tillsynsbeslut meddelat förbud för verksamhet efter visst datum och därvid hänvisat till 26 kap. 26 § miljöbalken, utan att tydligt förordna om att beslutet får verkställas även innan det vunnit laga kraft. Det är inte tillräckligt för att beslutet ska kunna verkställas även om det överklagas. Mark- och miljödomstolens beslut varigenom nämndens beslut inhiberats upphävs därför av Mark- och miljööverdomstolen.