Mål: M 11693-13

MÖD 2014:46

Vägledande avgörande

I ett mål om tillstånd till en åtgärd inom ett Natura 2000-område har Mark- och miljööverdomstolen funnit att sökanden inte presenterat det underlag som behövs för en prövning av om tillstånd kan lämnas. Ansökan har därför avvisats.